Haber Detayı
05 Ağustos 2018 - Pazar 19:11
 
“Öğ­ren­ci­ler mut­lu ola­cak­la­rı bö­lüm­le­ri ter­cih et­me­li­ler”
­Ü­ni­ver­si­te sı­nav so­nuç­la­rı­nın açık­lan­ma­sıy­la aday öğ­ren­ci­ler he­ye­can­lı bir ter­cih dö­ne­mi­ne gir­di­ler. Uzm. Psk. Da­nış­man Nu­ran Sa­rı­ka­ya üni­ver­si­te aday­la­rı­nın mut­lu ola­cak­la­rı bö­lüm­le­ri ter­cih et­me­le­ri­ni ve dik­kat et­me­le­ri ge­re­ken di­ğer nok­ta­la­rı be­lirt­ti.
EĞİTİM Haberi
“Öğ­ren­ci­ler mut­lu ola­cak­la­rı bö­lüm­le­ri ter­cih et­me­li­ler”

Ü­ni­ver­si­te aday­la­rı zor­lu sı­nav ma­ra­to­nun­dan son­ra bü­yük bir he­ye­can­la 7-14 Ağus­tos ara­sın­da ÖSYM' ye ya­pı­la­cak ter­cih baş­vu­ru­la­rı için üni­ver­si­te­le­rin yap­tı­ğı ter­cih gün­le­rin­de reh­ber­lik hiz­me­ti alı­yor. Uzm. Psk. Da­nış­man Nu­ran Sa­rı­ka­ya, "Öğ­ren­ci­ler ilk ön­ce mut­lu ola­cak­la­rı ve se­ve­cek­le­ri mes­lek­le­ri ter­cih et­me­li­ler. Öğ­ren­ci­le­re mes­lek­le­rin po­pü­ler­li­ği­ne ve mad­di ka­zanç­la­rı­na bak­ma­ma­la­rı­nı, ki­şi­lik­le­ri­ne uy­gun ye­te­nek­le­ri­nin ol­du­ğu mes­lek­le­ri ter­cih et­me­le­ri­ni tav­si­ye edi­yo­rum" de­di.

 

­PO­PÜ­LER MES­LEK­LER TER­CİH­LER­DE­Kİ YE­Rİ­Nİ KO­RU­YOR
­Sa­rı­ka­ya, "Öğ­ren­ci­le­re ge­nel ola­rak il­gi alan­la­rı­nı, ye­te­nek­le­ri­ni, na­sıl va­kit ge­çir­mek­ten hoş­lan­dık­la­rı­nı, han­gi mes­lek­le­ri seç­mek is­te­dik­le­ri­ni sor­du­ğu­muz­da ge­nel­de in­san­la­rın ter­cih­le­ri po­pü­ler mes­lek­ler­den ve­ya pa­ra ka­za­na­cak­la­rı mes­lek­ler­den ya­na olu­yor. İyi pu­an al­mış öğ­ren­ci­ler ön­ce­lik­le tıp, diş he­kim­li­ği, mi­mar­lık, mü­hen­dis­lik gi­bi bö­lüm­le­ri ter­cih et­mek is­ti­yor­lar. Da­ha dü­şük pu­an al­mış öğ­ren­ci­ler ise mes­lek yük­sek okul­la­rı­nı ter­cih edi­yor" açık­la­ma­la­rın­da bu­lu­na­rak öğ­ren­ci­le­re ye­ni al­çı­lan bö­lüm­ler sek­tör­de­ki ih­ti­ya­ca gö­re açıl­dı­ğın­dan ye­ni bö­lüm­le­rin her za­man avan­taj­lı bir ko­num­da ol­du­ğu­nu söy­le­ye­rek sı­na­va gi­ren­le­rin pu­an­la­rı­nı ter­cih dö­ne­min­de kul­lan­ma­la­rı­nı söy­le­di. 

 

"­SI­NA­VA Gİ­REN­LER PU­AN­LA­RI­NI BEK­LET­ME­ME­Lİ”
­Sa­rı­ka­ya, açık­la­ma­sın­da; "Sı­va­na gi­ren­le­re pu­an­la­rı­nın bek­let­me­me­le­ri­ni ve ter­cih dö­ne­min­de kul­lan­ma­la­rı­nı tav­si­ye edi­yo­rum. Öğ­ren­ci­ler ter­cih­le­ri­ni gir­dik­le­ri sı­nav dö­ne­min­de yap­ma­lı­lar" ifa­de­si­ne yer ver­di. 

 

­"ÖĞ­REN­Cİ­LER TER­CİH­LE­Rİ­Nİ GE­NİŞ BİR Dİ­LİM­DE YAP­MA­LI­LAR"
­Sa­rı­ka­ya, "Öğ­ren­ci­ler ken­di pu­an di­li­mi­nin çok üze­rin­den ve al­tın­dan da ter­cih yap­ma­lı­lar. Ter­cih ya­pa­cak­la­rın top­lam­da 24 ter­cih hak­la­rı var. Eğer 10 ta­ne­si­ni ken­di pu­an­la­rı­nın çok üze­rin­den ya­par­lar­sa 10 ta­ne­si­ni ba­şa­rı sı­ra­sı­na ya­kın, ka­lan 4 ta­ne­si­ni al­dı­ğı ba­şa­rı sı­ra­sı­nın al­tın­da ya­par­lar­sa aday­la­rın ter­cih et­tik­le­ri üni­ver­si­te­ler­den bi­ri­ne yer­le­şe­cek­le­ri­ni dü­şü­nü­yo­rum" de­di.

 

­"E­ŞİT AĞIR­LIK­TA SIÇ­RA­MA OLA­Bİ­LİR"
­Ter­cih­ler­de sa­yı­sal öğ­ren­ci­le­rin ba­şa­rı sı­ra­la­rı­nın çok oy­na­ma­ya­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum fa­kat eşit ağır­lık ter­cih­le­rin­de çok faz­la sıç­ra­ma ola­bi­lir. Bu yüz­den öğ­ren­ci­ler açık­ta kal­ma­ya­cak şe­kil­de ter­cih yap­ma­lı­lar. 
 

Kaynak: Editör:
Yorumlar
Haber Yazılımı